Formulář: Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

e-mail:

tel. číslo:

Adresát:

JIŘÍ VLČEK

Dany Medřické 613/23

190 15 Praha-Satalice


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Datum objednání /datum obdržení: *)

Číslo objednávky:

Objednávka byla uhrazena způsobem:

Požadujeme navrácení uhrazené částky způsobem: 

Bankovní spojení / číslu účtu **):

*) Nehodící se škrtněte

**) Doplňte číslo vašeho účtu v případě, že požadujete vrácení peněžních prostředků na účet.

V ......................................., dne ..................


______________________________________

                            (podpis)